Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.oiio.cz. S těmito obchodními podmínkami má Kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.oiio.cz je Mgr. Michal Budík, se sídlem v Brně, Cupákova 1023/16, PSČ 621 00, IČO: 49927892 (úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna).

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující (spotřebitel) a na druhé straně Prodávající.

Kupující (spotřebitel) – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.oiio.cz odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka Kupujícího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě nestandardní objednávky může být Prodávajícím požadována záloha až do výše 60% z celkové ceny. Za nestandardní lze považovat objednávku o větším objemu, popřípadě objednávku zboží vyrobeného s úpravami požadovanými Kupujícím (zejména atypy, nábytek na zakázku, nábytek na míru, nábytek na objednávku s několikaměsíční dodací lhůtou).

V případě, že Kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 30% z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost Kupujícího zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, vráceny všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se Kupující nedomluví s Prodávajícím jinak. V žádném případě tím nevzniknou Kupujícímu další náklady. Platbu vrátí Prodávající až po obdržení vráceného zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí Kupující zaslat zpět, přičemž Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle Prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, (nábytek na míru, atypy, nábytek na zakázku, nábytek na objednávku s několikaměsíční dodací lhůtou)

d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. matrace, polštáře apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může Prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě Kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. Doprava

Smluvními přepravci www.oiio.cz jsou společnosti Toptrans EU,a.s. a General Logistics Systems Czech Republic,s.r.o. (GLS).  

Dopravu v rámci ČR poskytuje Prodávající Kupujícímu:

1. U nákupů produktů o hmotnosti DO 30 kilogramů za cenu 250,- Kč vč. DPH (zajišťuje společnost General Logistics Systems Czech Republic,s.r.o.).
2. U nákupů produktů o hmotnosti OD 30 kilogramů za cenu 600,- Kč vč. DPH (zajišťuje společnost Toptrans EU,a.s.).
3. U nákupů produktů v hodnotě 10 001,- Kč a vyšší za cenu 0,- Kč - ZDARMA.

Dopravu na Slovensko (platba za zboží a přepravu možná pouze předem převodem na účet) poskytuje Prodávající Kupujícímu:

1. U nákupů produktů v hodnotě do 499,90 EUR za cenu 40,- EUR vč. DPH (zajišťuje společnost Toptrans EU,a.s..)
2. U nákupů produktů v hodnotě od 500 EUR za cenu 0,- Kč - ZDARMA (zajišťuje společnost Toptrans EU,a.s.)

7. Platební podmínky

Dobírka - peníze za zboží platí Kupující v hotovosti až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi).

Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle Prodávající Kupujícímu podklady k platbě - výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Kupující peníze poukáže na bankovní účet Prodávajícího ještě před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno.

Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu společně se zbožím, případně dodatečně na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající JE plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Faktury mimo ČR budeme vystavovat dle platných stanov.

8. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) může Kupující v záruční lhůtě uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny;
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu věděla již při uzavření smlouvy, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

9. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje Kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost Prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

10. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní- li tak Kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, přesný popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal- li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí- li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@oiio.cz . O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem nebo telefonicky.

Reklamace musí obsahovat:

• číslo objednávky nebo číslo faktury
• název reklamovaného zboží
• označení reklamovaného dílu dle montážního návodu, popřípadě fotodokumentaci
• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)

Pokud byla reklamace oprávněná, má Kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je Kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené Kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu e-mailem zprávu s dotazem, kam je možné uhradit Kupujícímu případný přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

12. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsána. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití Prodávajícího.

Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má Prodávající právo takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní Kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy, má Prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou Prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu Kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Po uskutečnění objednávky bude předán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž Kupující výslovně souhlasí.

14. Vyjádřete svůj názor

V průběhu následujících 14 dnů Vám bude zaslán hodnotící dotazník Heureka.cz. Můžete se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.

15. Závěrečné ujednání

Objednávka Kupujícího je po svém doručení Prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese Kupující. Tyto obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Všechna fota na www.oiio.cz jsou pouze ilustrační a barevná odchylka nemůže být považována za důvod k reklamaci popřípadě odstoupení od kupní smlouvy z důvodu různého nastavení zobrazovacího zařízení (monitor, display a jiné).

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz .

Výše uvedené Obchodní podmínky e-shopu www.oiio.cz jsou platné od 20. června 2018.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.